ซีบรา เทคโนโลยีส์ ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีส์ และการบริการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ Zebra Tec. แนะนำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและสแกนเนอร์รุ่นใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่ มผลผลิตได้โดยการสร้างโซลูชั่ นการมองเห็น ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิ จค้าปลีกไทย

Zebra Tec. แนะนำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและสแกนเนอร์รุ่นใหม่

Zebra Tec. แนะนำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและสแกนเนอร์รุ่นใหม่

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ เริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกจำเป็ นที่จะต้องเผชิญกับความท้าทาย จากการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่ ซื้อสินค้าออนไลน์  ซีบรา เทคโนโลยีส์ ได้เผยการศึกษาด้านวิสัยทัศน์ ของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิกประจำปี 2560 ชี้ให้เห็นถึงปริมาณการช้อปปิ้ งออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันในการค้ าปลีกหลากหลายช่องทาง สร้างความท้าทายผู้ค้าปลี กในการเตรียมตัวยกระดับด้ านความสะดวกสบายเพื่อกระตุ้ นความภักดีของลูกค้าต่อสินค้ าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากผลการศึกษาเผยว่า ซีบราเปิดตัว TC5 ซีรีส์ คอมพิวเตอร์พกพาแบบระบบสัมผัส และ DS8100 ซีรีส์ สแกนเนอร์แบบพกพาในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้ าปลีกไทย สามารถเพิ่มผลผลิตของผู้ทำงาน เช่นเดียวกับการตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคไทยอีกด้วย

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่า 88 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการค้ าปลีก ต้องการสนับสนุนการซื้อสินค้ าออนไลน์ เลือกสินค้าภายในร้าน และภายในสี่ปีจะมีการเพิ่มขึ้ นของสินค้าได้อย่างครบวงจร จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 76 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิกจะสามารถกำหนดการเยี่ ยมชนหน้าร้านสำหรับลูกค้ าในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกส่ วนมากจะทราบเมื่อมีลูกค้ าเฉพาะกลุ่มอยู่ในร้านค้า ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเทคโนโลยี micro-locationing ที่จะช่วยให้ผู้ค้าปลี กสามารถเก็บข้อมูล ความถูกต้อง และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า จากผู้ตอบแบบสอบถามในภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิก พบว่ามีธุรกิจค้าปลีกจำนวน 76 เปอร์เซ็นต์ กำลังมองหาวิธีสร้างประสบการณ์ ที่ลื่นไหลแก่ผู้ซื้อสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องสำหรับแก่ธุรกิ จที่จะทำการผสานระบบอีคอมเมิร์ ซและประสบการณ์ในร้านค้าเข้าด้ วยกัน เพิ่มความรวดเร็วทางการชำระเงิ นของธุรกิจค้าปลีกที่ จะวางแผนลงทุนเพื่อการใช้ งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็ ปเล็ต ในการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีจำนวน 86 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจค้าปลี กจะใช้ mobile point-of-sale (MPOS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมจะนำมาใช้ ภายในปี 2564 โดยสนับสนุ นการสแกนและสามารถชำระเงินด้ วยบัตรเครดิตและเดบิตในร้านค้ าปลีกได้ทุกที่

ธุรกิจค้าปลีกในภาคพื้นเอเชี ยแปซิฟิกจำนวนกว่า 72 เปอร์เซ็นต์มองว่าการจั ดการทางด้านบิ๊ก ดาต้า (Big Data) มีความสำคัญต่อการดำเนินงานธุ รกิจเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจค้าปลีกจำนวนมากคาดว่ าจะเข้ามาลงทุนด้านการวิเคราะห์ เชิงคาดการณ์ การวิเคราะห์ด้านซอฟต์แวร์เพื่ อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอี กทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้ านราคา การวิเคราะห์ทางการใช้งานของกล้ องถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อการปฏิ บัติงานอีกทั่งเป็นการยกระดั บประสบการณ์ของลูกค้าอีกด้วย
จากแบบสำรวจ พบว่ามีแหล่งที่มาอันดับต้น ๆของความไม่พึงพอใจของนักช้อป ประกอบด้วยราคาที่ไม่แน่ นอนระหว่างร้านค้าต่างๆ และความไม่สามารถที่จะค้นหาสิ นค้าที่ตนชื่นชอบได้ อาจจะเป็นเพราะสินค้ามีจำนวนไม่ เพียงพอหรือการจัดวางสินค้าผิ ดตำแหน่ง โดย 73เปอร์เซ็นต์ของผู้ค้ารายย่ อยวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนและแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วย ความสามารถในการมองเห็นแบบเรี ยลไทม์ที่รองรับระบบเซ็นเซอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
ประเด็นสำคัญ- TC ซีรี่ย์

TC 5 ซี่รี่ย์ เป็นอุปกรณ์พกพาสำหรับการใช้ งานในระดับองค์กรที่มาพร้ อมความทันสมัยและใช้งานได้อย่ างง่ายดายเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพนักงานใช้ งานหรือฝึกอบรมได้อย่ างสะดวกสบาย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบโจทย์ การทำงานในองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและความทนทาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ ว่าจะสามารถรองรับการใช้งานได้ อย่างหนักหน่วง TC series ยังเป็นอุปกรณ์ที่ถือเป็นต้นทุ นที่ดีมากให้กับเจ้าของธุรกิจ (TCO) ด้วยความสะดวกรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไร้ สายทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
TC 5 ซีรี่ย์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิ ตได้อย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก Zebra’s Mobility DNA ซึ่งซีบราเป็นอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมทุกการใช้งานตั้งแต่ชุ ดโปรแกรมรักษาความปลอดภั ยของแอพพลิเคชั่น เครื่องมือสำหรับการพั ฒนาและแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ งานสมาร์ทโฟน
ประเด็นสำคัญ- DS8100 อุปกรณ์พกพา สแกนเนอร์แบบ2มิติ( 2D)

  • ผลิตภัณฑ์ DS 8100 ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพทางการทำงานของพนักงานสำหรั บการใช้จ่าย ประจำจุดชำระเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้ าสะดวกและรวดเร็วในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องลงทะเบียน
  • นอกจากนี้  DS8100 ซีรีย์ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และช่วยตรวจจับบาร์โค้ดที่มีปั ญหา หรือข้อบกพร่อง อันมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลบนบาร์ โค้ด ความสกปรก รวมทั้งบาร์โค้ดอิเล็กทรอนิกส์ ในการแสดงผลที่มีแสงน้อย
  • ด้วยประสิทธิภาพขั้นสูงของ DS8100 ที่มาพร้อมเครื่องมือวัดค่าอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนทีพนักงานจะนำไปใช้ งานและบริการลูกค้า