รู้หรือไม่ว่า เมื่อเข้าทำงานในบริษัทแล้ว จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล นั่นคือ เงินประกันสังคม ที่สะสมจากเงินเดือนตัวคุณเอง และนายจ้าง และภาครัฐ หรือแม้กระทั่ง Last Bonus ที่ร่วมใส่เงินสมทบให้ทุกเดือนตลอดช่วงวัยทำงาน และเมื่อเกษียณจากการทำงานก็จะได้รับ เงินเกษียณประกันสังคม ที่เป็นอีกหนึ่งเงินออมของคนทำงานที่เป็นเม็ดเงินไม่น้อยเลย

มาดูกันว่า เงินที่ลูกจ้างใส่ไปในกองทุนประกันสังคม จะได้รับอะไรกลับมาบ้าง ก็จะได้รับการดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ประสบอันตรายต่อชีวิต ทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมถึงการคลอดลูก สงเคราะห์ลูก ว่างงาน จนถึงวัยชราภาพ เงินเกษียณประกันสังคม จึงเป็นหลักประกันที่สำคัญของชีวิตมนุษย์เงินเดือนในระยะยาว

เงินประกันสังคม คืออะไร
เงินประกันสังคม มาจากเงินสมทบของ 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน 5 % ของเงินเดือนทุกเดือน นายจ้าง 5% เช่นกัน ส่วนรัฐบาลจ่ายสมทบให้ 2.75% โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ตามมาตรฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมเงินสมทบทั้ง 3 ฝ่าย ลูกจ้างแต่ละคนจะมีเงินสะสมเดือนละ 10% ของเงินเดือนในตลอดช่วงเวลาทำงาน จนถึงอายุ 55 – 60 ปี

เงินประกันสังคมที่ถูกหักไปแต่ละเดือน ถูกนำไปไว้ที่ไหน และให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
คำนวณจากลูกจ้างถูกหัก 5%ของฐานเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 750 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก ถูกหัก 1.5% เท่ากับ 225 บาท สำหรับประกันเจ็บป่วย พิการ ตาย คลอดบุตร
ส่วนที่สอง ถูกหัก 3% เท่ากับ 450 บาท สำหรับประกันชราภาพ หรือเงินเกษียณประกันสังคม
ส่วนที่สาม ถูกหัก 0.5% เท่ากับ 75 บาท สำหรับประกันกรณีว่างงาน

สำหรับเงินประกันสังคมส่วนแรกและส่วนที่สาม จะคุ้มครองในช่วงชีวิตทำงานเมื่อเกิดเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุไม่คาดฝัน ตกงาน หากไม่ได้ใช้สิทธิใน 2 ส่วนนี้ จะถูกนำเงินไปไว้เป็นกองกลาง เพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน

เงินสะสมส่วนที่สอง เป็นหลักประกันวัยชราภาพที่หัก 3% เท่ากับ 450 บาท เมื่อสะสมทั้งปีได้ 5,400 บาท มารวมกับนายจ้างสมทบอีก 3% เท่ากับแต่ละปีจะมีเงินเกษียณประกันสังคมที่เป็นเงินออมรวมเป็น 5,400 + 5,400 = 10,800 บาท และยังมีดอกเบี้ยจากประกันสังคมที่บริหารเงินให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

เพราะฉะนั้น ถ้าทำงานเป็นระยะเวลา 10-20 ปี หรือ 30 ปี จนเมื่อถึงอายุเกษียณ 55 ปี จะได้รับเงินเกษียณประกันสังคมที่เป็นเงินออมของคนทำงานเป็นระยะเวลานาน คืนกลับมาไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณ ฉะนั้นต้องไม่ปล่อยให้เงินออมก้อนนี้หลุดลอยไป เพราะเป็นสิทธิที่คุณต้องได้รับ