งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูลหรือ IT Jobs ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงการเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น สร้าง Network หรือการจัดการฮาร์ดแวร์ วางระบบ Infrastructure เพื่อใช้ในโครงสร้างวงจรคอมพิวเตอร์และการทำงานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รวดเร็วและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด

สายงาน IT Management
คือ ตำแหน่งงานบริหารโปรเจ็คงานไอที เป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคกับความเข้าใจความต้องการในโลกธุรกิจไปพร้อมกัน ต้องมีทักษะด้านการวางแผน บริหารงาน บริหารคน เพื่อให้โปรเจ็คออกมาดี รวดเร็ว ตอบโจทย์ธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งงาน: IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director

สายงาน Network, System และ Infratructure
ตำแหน่งงานนี้ทำหน้าที่วางแผนและดูแลเครือข่ายพื้นฐานของระบบ (Network) รวมถึงจัดการระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานด้านไอทีที่มีความสำคัญมากในทุกองค์กร

ตำแหน่งงาน: Software Engineer, Software Tester, Software QA, Hardware Engineer, Solution Architect, Program Analyst, Network Engineer, Network Administrator, System Administrator, Business System Analyst

สายงาน Programmer and Developer
สายงานนี้คือสายงานของผู้สร้างที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องให้ Programmer และ Developer เป็นคนเขียนและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งคนทำงานตำแหน่งนี้ต้องมีทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, JAVA, Python, React, Kotlin, Swift

ตำแหน่งงาน: Android Developer, iOS Developer, Mobile Developer, Software Developer, Java Programmer, Python Programmer

สายงาน Database Management
ทำงานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนการใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์การใช้การด้านธุรกิจให้มากที่สุด รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ตำแหน่งงาน: Database Administrator, Oracle DBA/Specialist, Data Engineer

สายงาน SAP & ERP
ตำแหน่งที่ดูแลระบบ ERP และ SAP ซึ่งเป็นซอฟ์ตแวร์ที่องค์กรและบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ใช้งาน เป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์โดยตรงกับโปรแกรมซอฟ์ตแวร์นี้