เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นตลาดรวมทั้งฐานผลิตเดียวกัน เช่น การลงทุนสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งแรงงานฝีมือและ ได้มีการลงทุนอย่างอิสระเสรี กำหนดเป้าหมายภายในปี 2015 ให้เป็นปีที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศ ได้เปลี่ยนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมี 8 สาขาอาชีพ ที่จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือไปยังประเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไป ทำงานในประเทศแถบอาเซียนได้ทันที โดยไม่มีการปิดกั้น อาชีพที่ได้ตกลงไว้คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก วิศวกร โดยในตอนแรกนั้นมีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ในประชาคมคือภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก และจะต้องเรียนให้เก่งจริงๆ เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รอบรู้ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วย

8 สาขาอาชีพ ที่ทำงานได้ง่ายในอาเซียน

8 สาขาอาชีพ ที่สามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น

  1. การสำรวจ
  2. การบริการ/การท่องเที่ยว
  3. สถาปัตยกรรม
  4. ทันตแพทย์
  5. พยาบาล
  6. บัญชี
  7. วิศวกรรม
  8. แพทย์

ในขณะนี้มีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าไทยมาก ดังนั้นจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในเมืองไทยแน่นอน ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้อาจยังไม่มีผลกระทบมากนัก แต่นานไปก็น่าเป็นห่วงที่คนไทยจะไม่มีงานทำ หรือโดนแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุน การค้า การบริการ แต่ข้อเท็จจริงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะต้องมีกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

เมื่อเริ่มใช้กฎแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ เช่น วิศวกรจะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบจากทางสิงคโปร์ เป็นต้น โดยกลุ่มแรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะยังเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ แต่มีกลุ่มวิชาชีพบุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตกลง ที่มี 9 ประเทศลงนาม ในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงทั้งหมดแล้ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทำข้อตกลงกับต่างประเทศต้องได้รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ยังไม่ลงนามก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่ลงนามก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญที่ควรจะกล่าวถึง คือ เรื่องของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ (Competency) ในการบริการ การทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความเร็วในการทำงาน ความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นหลัก แต่ต่อไปนี้จะทำงานตามหน้าที่ คนมีสมรรถนะดีคือคนที่ทำงานเร็ว เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแพทย์และพยาบาลก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่สนใจของอาเซียน แม้แต่ในประเทศไทยก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก สถานประกอบการบางแห่งก็ขาดแคลน พยาบาลในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดแคลน เพราะตามกฏหมายสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีพยาบาลประจำโรงงาน เช่น กรณี ลูกจ้าง 150-999 คน ต้องจ้างพยาบบาลจำนวน 1 คนตลอด 8 ชั่วโมง และเพิ่มทุก 1000 ขึ้น ต่อพยาบาล 1 คน เป็นต้น ทำให้สาขาอาชีพที่กล่าวมานั้นคาดว่าจะก้าวหน้าไปได้ดีมากขึ้นกับการเข้าสู่การเป็นประเทศอาเซียนเรียบร้อยแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.Jobsdb.com