หลายคนที่ยังมีความเข้าใจว่า หากพูดถึงแผนการสื่อสารแล้วมักจะคิดถึงแต่ฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายการตลาดที่มีหน้าที่คิดและวางแผนการสื่อสารสินค้าในรูปแบบสื่อต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค และเมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น โอกาสที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาซื้อสินค้าของบริษัทย่อมมีมากขึ้น เปรียบเสมือน สินค้าของฝ่ายบุคลากร หรือ บริหารทรัพยากรมนุษย์ นั่นคือระบบงานด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์การ เช่น การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) การจัดทำขีดความสามารถ (Competency) การจัดทำผัง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นต้น คำถามก็คือ จะมีพนักงานในองค์การสักกี่คนที่เข้าใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอน ปฏิบัติของระบบงานเหล่านี้อย่างแท้จริง

แต่จะมีกี่องค์การที่มีพนักงานพอที่จะเข้าใจและสนับสนุนการนำระบบและแนวคิดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ในองค์การอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ (HR : Human Resource) เป็นอย่างมาก คำว่า “การสื่อสาร” กับ คำว่า “งาน HR” คืออะไร ผู้อ่านหลายคนคงสงสัย

บริหารทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการที่ไม่เคยตกยุค

บริหารทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการที่ไม่เคยตกยุค

“การสื่อสาร” หมายถึงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานการตลาด ขาย และลูกค้าสัมพันธ์คือลูกค้าภายนอก ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์คือลูกค้าภายใน สำหรับคำว่า “งาน HR”อาจเปรียบได้กับสินค้า หรือบริการที่หน่วยงานการตลาด ขาย ลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในขณะที่สินค้าของงาน HR จะหมายถึง ระบบงาน กระบวนการด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากกล่าวถึงสินค้าของงาน HRM (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management) เช่น ระบบงานหรือขั้นตอน การสรรหาคัดเลือก กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ที่จัดขึ้น กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านการบริหารบุคลากร ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ในขณะที่สินค้าของงาน HRD (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development) เช่น แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ(Competency) แนวทางการประเมินช่องว่างความสามารถ (Competency Gap Assessment) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นต้น

และเมื่อนำคำทั้งสองคำมารวมกัน คำว่า “การสื่อสารงาน HR” จึงหมายถึง ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งงานในองค์การเกิดความเข้าใจ และรับรู้ในระบบงาน HR ที่ถูกต้อง อันนำไปสู่การให้ความร่วมมือในการนำระบบงาน HR มาใช้ในองค์การที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติตาม การกระตุ้นและส่งเสริมให้ทีมงานประพฤติปฏิบัติตามด้วย เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการสื่อสารงาน HR จะต้องทำอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และที่สำคัญก็คือ ต้องมีความต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี ดังนั้น การวางแผนงานไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่นัก HR ไม่ควรมองข้าม แผนการสื่อสารงาน HR จึงเกิดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบ ทิศทางและแนวทางในการเผยแพร่ระบบงาน HR ต่าง ๆ ให้พนักงานทั่วทั้งองค์การเข้าใจ แผนการสื่อสารจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญ ถือว่าฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์ ก็เป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ควรมี